Danh sách những cây gỗ nhóm II ở Việt Nam

Đăng ngày: 15/10/2020 - Cập nhật: 09/05/2021

Theo quy định ban hành các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, gỗ được phân làm 8 nhóm theo cấp độ cao cấp khác nhau dựa trên những đặc điểm tự nhiên của từng loại gỗ .

Đặc điểm của những loại gỗ thuộc nhóm II : Nhóm gỗ có đặc điểm nặng, cứng, có tỷ trọng lớn và sức chịu lực cao.

STT Tên Gỗ Tên khoa học
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Căm xe
Da đá
Dầu đen
Dinh
Dinh gan gà
Dinh khét
Dinh mật
Dinh thối
Dinh vàng
Dinh vàng hòa bình
Dinh xanh
Lim xanh
Nghiến
Kiền kiền
Săng đào
Sao xanh
Sến mật
Sến cát
Sến trắng
Táu mạt
Táu núi 
Táu nước
Táu mắt quỷ
Trai ly
Xoay
Vấp
Xilya dolabriformis Benth
Xilya kerrii Craib et Hutchin
Dipterocarpus sp 
Markhamia stipulata Seem
Markhamia sp.
Radermachera alata P.Dop
Spuchodeopsis collignonii P.Dop
Hexaneurocarpon briletii P.Dop
Haplophragma serratum P.Dop
Haplopharagma hoabiensis P.Dop
Radermachera alata P.Dop
Erythrophloeum fordii Oliv.
Parapentace tonkinensis Gagnep
Hopea pierrie Hance
Hopea ferrea Pierre
Homalium caryophyllaceum Benth
Fassia pasquieri H.Lec
Fosree cochinchinensis PierreVatica tonkinensis A.chev.
Vatica thorelii Pierre
Vatica philastreama Pierre
Hopea sp 
Garcimia fagraceides A.Chev.
Dialium cochinchinensis Pierre
Mesua ferrea Linn

Nhóm IIA

STT Tên gỗ Tên khoa học Tên địa phương
1 Cẩm lai Dalbergia oliverii Gamble  
  Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis  
  Cẩm lai Dalbergia oliverii Gamble  
  Cẩm lai Đồng Nai Dalbergia dongnaiensis  
2 Gà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa  
3 Gụ    
  Gụ mật Sindora cochinchinenensis  
  Gụ lau Sindora tonkinensis – A.Chev  
4 Giáng hương    
  Giáng hương Pterocarpus pedatus Pierre  
  Giáng hương Cam bốt Pterocarpus cambodianus Pierre  
  Giáng hương mắt chim Pterocarpus indicus Wild  
5 Lát    
  Lát hoa Chukrasia tabularis A.juss  
  Lát da đồng Chukrasia sp  
  Lát chun Chukrasia sp  
6 Trắc    
  Trắc Dalbergia cochinchinenensis Pierre  
  Trắc dây Dalbergia annamensis  
  Trắc Cam bốt Dalbergia combodiana Pierre  
7 Pơ mu Fokienia hodginsii A.Henry et Thomas  
8 Mun    
  Mun Diospyros mun H.lec  
  Mun sọc Diospyros SP  
9 Đinh Markhamia pierrei  
10 Sến mật Madhuca pasquieri  
11  Nghiến Burretiodendron hsienmu  
12 Lim xanh Erythophloeum fordii  
13 Kim giao Padocapus fleuryi  
14 Ba gạc Rauwolfia verticillata  
15 Ba kích Morinda offcinalis  
16 Bách hợp lilium brownii  
17 Sâm ngọc linh Panax vietnammensis  
18 Sa nhân Anomum longiligulare  
9 Thảo quả Anomum tsaoko